Насиба Абдуллаева таваллуд топган кун   Абдуллаева Насиба Меликовна - 15-ноябр 1961 йил Самарқандда туғилган – ўзбек хонанда ва актрисаси. Ўзбекистон халқ артисти (1993).
   Самарқанд мусиқа студиясини (1979), Тошкент давлат маданият институтини (1989) тугатган. Дастлаб ижодини халқ қўшиқларидан бошлаган. „Хоразм лазгиси“, „Бари гал“, „Танавор“, шунингдек шарқ халқлари қўшиқлари билан танилди. Лирик майинлик, бадиий маҳорат, теран мазмун, ёқимлилик ва ширадорлик Абдуллаева Насиба ижодига хос. Муҳаббат ҳақидаги қўшиқларни маҳорат билан ижро этади. „Арзимни айтдим“, „Жоним менинг“, „Ёқасиз жоним“, „Мажнунтол“, „Малак“, „Айланайин“ ва бошқалар шулар жумласидан. Бошқа халқлар қўшиқлари ҳам Абдуллаева ижодида муҳим ўрин тутади: „Санада галмас“, „Айрилиқ“ (озарбайжон), „Ишқ умидиман“ (эрон), „Рўяларда бўлушурсиз“ (турк) ва бошқа бир қанча хорижий мамлакатларда гастролда бўлган. Абдуллаева Насиба ижодига бағишлаб „Насиба“ телефилми („Ўзбектелефилм“, 1989) ишланган. Меҳнат шуҳрати ордени билан мукофотланган (1999).

Nasiba Abdullayeva tavallud topgan kun

   Abdullayeva Nasiba Melikovna 15-noyabr 1961yil Samarqandda tug'ilgan – oʻzbek xonanda va aktrisasi. Oʻzbekiston xalq artisti (1993).
   Samarqand musiqa studiyasini (1979), Toshkent davlat madaniyat institutini (1989) tugatgan. Dastlab ijodini xalq qoʻshiqlaridan boshlagan. „Xorazm lazgisi“, „Bari gal“, „Tanavor“, shuningdek sharq xalqlari qoʻshiqlari bilan tanildi. Lirik mayinlik, badiiy mahorat, teran mazmun, yoqimlilik va shiradorlik Abdullayeva Nasiba ijodiga xos. Muhabbat haqidagi qoʻshiqlarni mahorat bilan ijro etadi. „Arzimni aytdim“, „Jonim mening“, „Yoqasiz jonim“, „Majnuntol“, „Malak“, „Aylanayin“ va boshqalar shular jumlasidan. Boshqa xalqlar qoʻshiqlari ham Abdullayeva ijodida muhim oʻrin tutadi: „Sanada galmas“, „Ayriliq“ (ozarbayjon), „Ishq umidiman“ (eron), „Roʻyalarda boʻlushursiz“ (turk) va boshqa bir qancha xorijiy mamlakatlarda gastrolda boʻlgan. Abdullayeva Nasiba ijodiga bagʻishlab „Nasiba“ telefilmi („Oʻzbektelefilm“, 1989) ishlangan. Mehnat shuhrati ordeni bilan mukofotlangan (1999).
Manba: Wikipedia