Мени унут


 

Мени унут,

Худди дарахтлар,
Куз келганда унутган баргдек.
Истамасдим сенинг кўнглингда,
Яшамоқни ҳасратдек, дарддек.

Мени унут,
Унута олсанг,
Мактубларим ё йирт ёки ёқ.
Алданиб шод юргандан кўра,
Мағрур туриб ўлган яхшироқ.

Мени унут,
Худодан сўра,
Тушинга ҳам кирмайин ҳатто.
Ажралишдик, тўғридир бироқ,
Севганимиз энг катта хато.

Унутақол,
Мени эслатган,
Ҳар буюмни кўзингдан йўқот.
Кўнглинга айт, соғинган чоғи,
Жим йиғласин, кўтармай фарёд.

Кўзларинга айтгин,
Унутсин,
Сени жондек суйган аёлни.
Ва етмиш йил такрорлаб яша,
"НЕГА?" деган битта саволни.

Малика Салимова.