ФИРОҚИНГДА


Фироқингда эй жоно, бу юрак тилим-тилим,
Номинг айтсам, ловуллаб куядир, тилим, тилим.
Висолингни фалакдин сўргандим мен мубтало,
На сас бўлди, на садо, озурда дилим, дилим.

Қаро булут қаҳри ёмон қародир-ей, қародир,
Ғаним отган тошлар бошим ёродир-ей, ёродир.
Алдовларга ишонган ул ёрдин нени кутгаймен,
Умидимнинг кўкси энди қародир-ей, қародир.

Ишқ насими кимни ўпмиш, дардлари тизим-тизим,
Манглайида бедор туннинг оҳлари чизим-чизим.
Йўлларига тиғ қўймангиз ошиқ аҳлин ёронлар,
Туғёнлари --ўзи тиғдир, умрига тўзим тўзим!

Айтилмаган азиз калом - армоним-ей, армоним,
Хаёлингсиз ўтган умр - қурбоним-ей, қурбоним.
Ситамларинг Санобарни шеърга айлади пайваст,
Куйдирмаса қоғозни ҳам фиғоним-ей, фиғоним...

Санобар ФАХРИДДИНОВА.

FIROQINGDA

Firoqingda ey jono, bu yurak tilim-tilim,
Noming aytsam, lovullab kuyadir, tilim, tilim.
Visolingni falakdin so‘rgandim men mubtalo,
Na sas bo‘ldi, na sado, ozurda dilim, dilim.

Qaro bulut qahri yomon qarodir-yey, qarodir,
Gʻanim otgan toshlar boshim yorodir-yey, yorodir.
Aldovlarga ishongan ul yordin neni kutgaymen,
Umidimning ko‘ksi endi qarodir-yey, qarodir.

Ishq nasimi kimni o‘pmish, dardlari tizim-tizim,
Manglayida bedor tunning ohlari chizim-chizim.
Yo‘llariga tig‘ qo‘ymangiz oshiq ahlin yoronlar,
Tug‘yonlari --o‘zi tig‘dir, umriga to‘zim to‘zim!

Aytilmagan aziz kalom - armonim-yey, armonim,
Xayolingsiz o‘tgan umr - qurbonim-yey, qurbonim.
Sitamlaring Sanobarni she’rga ayladi payvast,
Kuydirmasa qog‘ozni ham fig‘onim-yey, fig‘onim...

Sanobar FAXRIDDINOVA.